BIURO USŁUG FINANSOWYCH AVAT BRZEZIŃSKI & PAGACZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
BIURO USŁUG FINANSOWYCH AVAT BRZEZIŃSKI & PAGACZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
AVAT
Przejdź do treści

Biuro Usług Finansowych AVAT - Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
dotycząca danych osobowych użytkowników strony internetowej http://www.avat.com.pl/
 
 
 
1.   Kim jesteśmy i jak nas znaleźć
 
Nazywamy się Jacek Brzeziński i Anita Pagacz, prowadzimy wspólnie (wraz ze świetnym zespołem pracowników) działalność gospodarczą w formie spółki komandytowo - akcyjnej pod firmą „BIURO USŁUG FINANSOWYCH AVAT BRZEZIŃSKI & PAGACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA” i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Wola Batorska 901. Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres avat@avat.com.pl lub telefonicznie pod nr +48661448100.
 
 
2.   Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
 
Przetwarzamy dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie naszej strony internetowej (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy przeglądając naszą stronę korzystasz z laptopa czy z telefonu). Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów badania rynku oraz do poprawy działania strony. Nie monitorujemy jednak Twojej aktywności w serwisie w sposób regularny i systematyczny, ani nie tworzymy żadnych opracowań takich danych, z wyjątkiem całkowicie zanonimizowanych statystyk.
 
Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest badanie rynku i umożliwienie diagnostyki błędów w serwisie.
 
 
3.   Jakie dane osobowe przetwarzamy
 
Przetwarzamy następujące dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej:
 
  1. adres IP,
  1. parametry techniczne urządzenia i oprogramowania      wykorzystywanego przez użytkownika.


 
 
4.   Komu ujawniamy Twoje dane osobowe
   
Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. W umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że nie będą one transferowane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO.
   
 
5.   Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
 
Państwa dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, jak również do realizacji innych celów z tym powiązanych, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, a także tak długo, jak wymagają tego od Administratora obowiązujące przepisy prawa, np. z zakresu rachunkowości.
 
Państwa dane, uzyskane na podstawie Państwa uprzedniej zgody, będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
 
Ponadto Państwa dane przetwarzane przez Administratora na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu, zgodnie z art. 21 ust.1 RODO.
 
 
6.   Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw
 
Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony z korzystania z naszej strony internetowej. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:
 
 
-         prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)
 
 
Artykuł 15
 
Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
 
 
1.   Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 
a) cele przetwarzania;
 
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
 
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 
2.   Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
 
3.   Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 
4.   Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 
 
-         prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)
 
 
Artykuł 16
 
Prawo do sprostowania danych
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 
 
-         prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)
 
 
Artykuł 17
 
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 
1.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
 
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
 
2.   Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
 
3.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
 
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
 
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
 
-         prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)
 
 
Artykuł 18
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania
 
1.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 
 
2.   Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 
3.   Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.
 
 
-         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)
 
 
Artykuł 21
 
Prawo do sprzeciwu
 
1.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
2.   Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 
3.   Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 
4.   Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
 
5.   W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 
6.   Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 
 
-         prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)
 
 
Artykuł 20
 
Prawo do przenoszenia danych
 
1.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
 
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 
2.   Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 
3.   Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 
4.   Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 
Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres Wola Batorska 901. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr +48661448100.
 
 
7.   Skarga do organu nadzorczego
 
Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
8.   Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami
 
Co do danych eksploatacyjnych (Twój nr IP i sposób korzystania z serwisu przez Ciebie), to ich podanie nie jest konieczne do korzystania ze strony internetowej.
 
 
9.   Skąd mamy Twoje dane osobowe
 
Dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Zwróć przy tym uwagę, że dane eksploatacyjne pozyskujemy w sposób automatyczny.
 
 
10.   Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
 
Nie dokonujemy profilowania Twoich danych w rozumieniu przyjętym przez RODO[TW1] .
 
 
 
[TW1]Zgodnie z informacją uzyskaną w toku audytu dane użytkowników serwisu internetowego nie są poddawane profilowaniu. Ma to istotne znaczenie dla treści obowiązku informacyjnego.
 
 
Dla przypomnienia, zamieszczam też definicję profilowania:
 
 
„profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 
 
 

Dane spółki

NIP 6832065680
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000945020 Regon: 121450169
Kapitał zakładowy: 64 000,00 zł
BIURO USŁUG FINANSOWYCH AVAT
BRZEZIŃSKI & PAGACZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

32-007 Wola Batorska 901
tel. 605 606 978/ 602 699 017
avat@avat.com.pl
Wróć do spisu treści